[1]
T. L. Trần, T. H. H. Cao, và T. T. H. Phạm, “ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI VI TRÊN NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.