[1]
T. N. Phạm, T. H. N. Giang, T. K. D. Lê, H. T. Bế, và K. V. . Lê, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TỪ 24 ĐẾN 60 THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.