[1]
T. N. Đặng, T. N. H. Bùi, T. T. H. Nguyễn, H. Đông Nguyễn, T. T. Nguyễn, và T. Y. Hoàng, “ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHƯƠNG PHÁP MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINH BẰNG CÔNG CỤ SIX SIGMA TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI NĂM 2022”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.