[1]
H. C. Nguyễn, T. T. S. Bùi, T. T. H. Nguyễn, V. C. Đỗ, và N. S. Phạm, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐỊNH DANH VI SINH VẬT GÂY BỆNH VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.