[1]
T. T. Võ, P. V. T. Đặng, T. Đức Nguyễn, và T. P. Võ, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RÁCH CHÓP XOAY”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.