[1]
T. L. Trần, T. T. H. Phạm, và V. D. Đào, “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI KHOA LAO HÔ HẤP, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.