[1]
T. H. H. Nguyễn, V. M. Cấn, và K. C. Bùi, “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ BẠCH CẦU VÀ NỒNG ĐỘ IL-6 SAU ĐIỀU TRỊ BẰNG LIỆU PHÁP TẾ BÀO CAR-T PHỐI HỢP VỚI KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG ỨC CHẾ PD-1 TRÊN THỰC NGHIỆM”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.