[1]
T. L. Nguyễn và M. P. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TRẺ EM TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 - 2022 ”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.