[1]
T. N. Trần và P. T. L. Q. Phạm, “SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2022”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.