[1]
T. H. H. Vũ, “KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA BERBERIN CLORID SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÁ NGỰA VẰN (DANIO RERIO)”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.