[1]
T. T. H. Nguyễn và T. T. L. Đào, “PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THUỐC TẬP TRUNG TẠI SỞ Y TẾ HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2019-2021”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.