[1]
T. M. Đoàn và H. T. Nguyễn, “THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH VỆ SINH TAY NGOẠI KHOA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.