[1]
V. T. A. Phan, H. P. Phạm, và H. L. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BN BỊ RỐI LOẠN NHỊP THẤT TRÊN 45 TUỔI”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.