[1]
N. K. Trương, N. K. V. Kim, A. T. Ngô, và T. K. N. Trần, “NANG XƯƠNG CHẤN THƯƠNG Ở HÀM DƯỚI: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.