[1]
T. H. G. Nguyễn và T. L. H. Nguyễn, “BƯỚC ĐẦU SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN BỆNH THALASSEMIA Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NHẬP HỌC NĂM 2018-2019”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.