[1]
Thị Ngọc Trâm, T. P. M. Nguyễn, và T. T. M. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM GIẤC NGỦ VÀ CÁC VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẤC NGỦ Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.