[1]
T. B. Đặng, “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG/CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19)”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.