[1]
T. D. Lại và T. T. M. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.