[1]
T. V. T. Lưu, T. M. T. Nguyễn, T. C. Vũ, X. N. Trịnh, B. B. Trần, và X. A. Nguyễn, “TỶ LỆ SA SÚT TRÍ TUỆ THEO THANG ĐIỂM MINI – COG Ở NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA NỘI A, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN NĂM 2023”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.