[1]
N. D. Nguyễn và Hải Quân, “MỘT TỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỦY XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN XƠ TỦY NGUYÊN PHÁT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 530, số p.h 1, tháng 9 2023.