[1]
Q. T. . Nguyễn, H. H. . Nguyễn, và T. H. . Đặng, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, PHIM CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 2018-2023”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.