[1]
T. N. M. . Chu, Đình H. . Trịnh, và D. H. . Đinh, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI MỌC LỆCH, NGẦM TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHÙM TIA HÌNH NÓN”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.