[1]
T. H. Nguyễn, Đức L. . Nguyễn, và K. H. . Đào, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ ĐẺ CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG CÓ LÀM THỦNG MÀNG CỨNG CHỦ ĐỘNG (DPE)”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.