[1]
N. T. . Nguyễn, X. V. . Trần, và A. V. T. . Phạm, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SỌ MẶT RĂNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ NHÔ XƯƠNG Ổ HAI HÀM: NGHIÊN CỨU TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.