[1]
Đình L. . Nguyễn, A. T. . Đỗ, và X. H. . Nguyễn, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN DI CĂN KHÁNG CẮT TINH HOÀN BẰNG ABIRATERONE ACETATE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.