[1]
C. T. . Nguyễn, Đình T. . Lê, B. H. P. . Nguyễn, X. T. . Trần, M. T. . Nguyễn, và V. P. . Nguyễn, “BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ NÚT VÒNG XOẮN KIM LOẠI VỠ PHÌNH ĐỈNH ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.