[1]
Đình Âu . Hoàng và T. T. . Trương, “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ UNG THƯ CÁC NHÂN PIRADS 5 VÙNG CHUYỂN TIẾP TUYẾN TIỀN LIỆT THEO PHÂN LOẠI PI-RADS V2.1 TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ PHỐI HỢP VỚI PSA TỶ TRỌNG”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.