[1]
V. L. . Trần, T. T. H. . Nguyễn, T. A. . Nguyễn, và T. T. H. . Vũ, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐAU MẠN TÍNH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ THOÁI HÓA KHỚP GỐI NGUYÊN PHÁT”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.