[1]
S. T. . Nguyễn, N. P. L. . Hoàng, và Đức T. . Lê, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TUYÊN QUANG NĂM 2021”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.