[1]
N. H. . Vũ, T. T. . Nguyễn, D. T. . Nguyễn, Q. T. . Nguyễn, T. H. . Vũ, và Đăng T. . Mạc, “THỰC TRẠNG TIÊM VẮC-XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.