[1]
T. M. H. Nguyễn, T. B. . Bùi, và V. T. . Tạ, “NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SARS-COV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME-PCR SỬ DỤNG CHẤT NHUỘM SYBR GREEN”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.