[1]
X. K. Nguyễn, V. V. . Phạm, và H. C. . Lê, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH U CƠ TRƠN TỬ CUNG TRÊN SIÊU ÂM VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.