[1]
T. S. . Cao và T. M. P. . Nguyễn, “THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP VÀ RUNG NHĨ Ở NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH MMM CỦA HỘI TĂNG HUYẾT ÁP QUỐC TẾ TẠI NGHỆ AN”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.