[1]
T. Q. . Nguyễn, T. T. H. Lê, T. C. . Vũ, và V. T. . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG ĐAU ĐẦU Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN LO ÂU LAN TỎA”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.