[1]
N. D. . Trịnh và T. Q. . Bùi, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP VÀ THANG ĐIỂM HEART Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐAU NGỰC”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.