[1]
T. M. . Lý, C. T. . Trương, và T. H. . Đặng, “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỬ VONG CỦA TSS TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020 - 2023”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.