[1]
H. H. . Dương, V. Q. . Bùi, T. H. . Nguyễn, T. N. . Nguyễn, và T. L. . Đào, “ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ MẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.