[1]
T. T. H. . Nguyễn, H. T. . Vũ, và C. H. . Nguyễn, “ĐÁP ỨNG CỦA HÓA TRỊ TIỀN PHẪU PHÁC ĐỒ 4AC-4P TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU BẮC GIANG”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.