[1]
A. T. . Đỗ và T. Phonesavanh, “TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHÁC ĐỒ XELOX HÓA TRỊ BỔ TRỢ CHO BỆNH UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN II-IIIC”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.