[1]
T. Đạt . Lê, Đình T. Nguyễn, H. G. P. . Lâm, và T. T. . Trần, “GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC DỊCH MÀNG PHỔI VÀ SINH THIẾT MÀNG PHỔI MÙ Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.