[1]
V. A. . Nguyễn và H. L. H. . Lê, “ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC VI KHUẨN THUỘC CHI PROTEUS PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.