[1]
V. B. . Phí và T. C. . Lê, “KIẾN THỨC VỀ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2020”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.