[1]
V. T. . Nguyễn và X. T. Tống, “GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT TỨC THÌ VÙNG RÌA TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ HẠ HỌNG”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.