[1]
M. Q. . Nguyễn, P. H. . Nguyễn, và T. L. . Trần, “CƠ CẤU NGUYÊN NHÂN TỬ VONG TẠI CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.