[1]
V. L. . Trần, N. T. . Nguyễn, và T. T. H. . Nguyễn, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA GÁNH NẶNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON CÓ TĂNG HUYẾT ÁP”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.