[1]
T. T. T. . Dương, T. B. . Bùi, và V. T. Tạ, “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐA HÌNH GEN GÂY NGUY CƠ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ GEN SANGER”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.