[1]
S. T. . Nguyễn, N. P. L. . Hoàng, và Đức T. . Lê, “SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC CỦA HỌC SINH DÂN TỘC KINH, TÀY, DAO TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2021”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.