[1]
T. H. . Đỗ, “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.