[1]
Đức L. . Trần, T. T. H. . Lê, V. D. . Nguyễn, T. H. . Đoàn, và V. T. . Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM GIẢM CHÚ Ý Ở NGƯỜI BỆNH VỊ THÀNH NIÊN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN - BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.