[1]
T. T. . Lê, L. A. . Phạm, và J. . McNeill, “CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN”, VMJ, vol 531, số p.h 2, tháng 11 2023.